Grupa VI Motylki

Liczba odwiedzających: 2224

Wychowawcy grupy:

  • Małgorzata Madeńska
  • Katarzyna Włodarska

Adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.pl

Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

Tydzień I DZIECI ŚWIATA
• kształtowanie postawy szacunku oraz tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur
• wzbogacanie wiadomości na temat życia dzieci w różnych miejscach na świecie
• utrwalanie i omawianie podstawowych praw dzieci
• nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi podczas zabaw matematycznych
• doskonalenie pamięci, zdolności kojarzenia i umiejętności skupiania uwagi

Tydzień II MORZA I OCEANY
• poznanie nazw niektórych mórz i oceanów
• nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych ryb i innych zwierząt żyjących w morzach i oceanach
• poznanie zagrożeń ze strony człowieka dla mórz i oceanów oraz życia ich mieszkańców
• rozwijanie twórczej aktywności ruchowej
• kształtowanie wyobraźni i kreatywności
• doskonalenie percepcji wzrokowej
• kształtowanie koncentracji uwagi na rytmach i powtarzających się sekwencjach
• rozwijanie pamięci i wrażliwości słuchowej

Tydzień III W ŚWIECIE OWADÓW
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
• poznanie znaczenia roli owadów dla środowiska i życia człowieka
• rozwijanie umiejętności uczestniczenia w rozmowach: zadawania pytań, udzielania odpowiedzi i prezentowania własnego zdania
• rozwijanie ekspresji ruchowej i poczucia rytmu
• nabywanie umiejętności porównywania ciężaru wybranych materiałów przyrodniczych
• wdrażanie do starannego i prawidłowego wykonywania proponowanych ćwiczeń gimnastycznych

Tydzień IV W ZOO
• wzbogacanie wiedzy o zwierzętach przebywających w zoo
• uwrażliwianie na problem zagrożonych gatunków zwierząt na całym świecie
• poznanie różnych sposobów pomiaru długości
• rozwijanie logicznego myślenia
• zachęcanie do odgrywania różnych ról w zabawach dramowych
• zachęcanie do dokładności i staranności podczas tworzenia prac plastycznych

Tydzień V WAKACJE TUŻ TUŻ
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich wakacyjnych marzeń
• poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu podczas wakacji
• omawianie zasad kulturalnego i bezpiecznego wypoczynku
• nabywanie umiejętność czerpania informacji ze znaków i piktogramów
• usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez śpiew i zabawy dźwiękonaśladowcze
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
• rozwijanie umiejętności określania wielkości przedmiotów oraz porównywania liczebności zbiorów