Programy realizowane w naszym przedszkolu

Liczba odwiedzających: 2190

PROGRAMY WŁASNEGO AUTORSTWA NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLA

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej „Dziecko w świecie sztuki”
Główne założenia programu:
 • Rozwijanie możliwości artystycznych dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.
 • Rozbudzanie zainteresowań plastycznych, rozwój zdolności manualnych.
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych.
 • Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Integracja członków zespołu i rozwijanie kontaktów interpersonalnych.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności w dziedzinach muzyki, plastyki, teatru, próby łączenia działań artystycznych.
 • Wychowanie przez sztukę.


Innowacja pedagogiczna - Kształtowanie nawyków utrzymywania prawidłowej postawy ciała
Cele zajęć korekcyjno-ruchowych:
 • Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach ruchowych w przedszkolu wzbogacanych w ćwiczenia profilaktyczne.
 • Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała w życiu codziennym i podczas przyjmowania pozycji wyjściowych do ćwiczeń w przedszkolu i w domu.
 • Nabywanie umiejętności autokorekty postawy i precyzyjnego wykonywania ćwiczeń korekcyjnych.
 • Wdrażanie do bezpiecznego uczestnictwa w zabawach i grach ruchowych.
 • Kształtowanie umiejętności używania przyborów i przyrządów adekwatnie do ich przeznaczenia.
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych.
 • Kształtowanie umiejętności ułatwiających nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem lub grupą.


PROGRAMY ORAZ PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kreatywny Przedszkolak - Kreatywne Dziecko”
Główne założenia programu:
 • Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
 • Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
 • Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy… traktuję jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu 
 • Integracja grona nauczycieli oraz wspólna inspiracja.


Głównym założenia programu:
 • Edukacja młodzieży szkolnej oraz przedszkolnej i ich rodziców w temacie racjonalnego odżywiania.
 • Promowanie zasad prawidłowego odżywiania już od najmłodszych lat.
 • Budowanie dobrych nawyków żywieniowych i odpowiedniego stylu życia.
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w myśl idei i trendu zero waste.
Program zakłada realizację następujących tematów: „Cztery pory roku”, „Na tropie witamin”, „Nie wystarczy dobrze jeść”, „W świecie nasion”, „ Z pola na talerz”.


Głównym celem programu jest rozwijanie czytelnictwa poprzez:
 • Codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia- przewodnika po świecie literatury.
 • Zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom.
 • Prowadzenie dzienniczka, w którym rodzice zapiszą tytuł książki przeczytanej w domu.
 • Stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na tematy zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2021 – ekologiczne, zdrowotne, patriotyczne, ukazujące dziedzictwo kulturowe Europy.
 • Wykonanie zakładek do książek.
Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – misia (ze względu na sytuację epidemiologiczną jest to zalaminowana sylweta misia), który odbywa czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Na karcie dzienniczka rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). Program zakłada również zapraszanie do przedszkola gości, np. rodziców, aby czytać dzieciom (z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego).


Jakie są główne cele programu?
 • rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania
 • promocja czytelnictwa w oparciu o książki Wydawnictwa Znak Emotikon
 • rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie
 • wspieranie i inspirowanie pedagogów w pracy z tekstem literackim


Cele ogólne:
Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
 • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z
 • morałem.
 • Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego
 • własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.
 • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działa na rzecz placówki.