Grupa V Zajączki

Liczba odwiedzających: 1119

Wychowawcy grupy:

  • Klaudia Frączkiewicz
  • Katarzyna Włodarska

Adres e-mail: zajaczki@przedszkolechotomow.pl

Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC


Tydzień I ŚWIAT DZIECKA
• kształtowanie poczucia własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u innych;
• rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu;
• kształcenie postawy szacunku do praw innych ludzi;
• rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności.

Tydzień II WSPOMNIENIE LATA
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;
• popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym;
• rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci;
• rozwijanie płynności i estetyki ruchu.

Tydzień III NADMORSKIE ODGŁOSY
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem;
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i więcej;
• rozwijanie wyobraźni dziecka oraz wrażeń wzrokowych i dotykowych;
• uświadamianie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych.

Tydzień IV UŚMIECH W KOSTKACH
• nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny;
• dostarczanie dzieciom radości płynącej z rozumienia pisma;
• umożliwienie dzieciom odczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania;
• ochrona układu nerwowego, wprowadzenie w stan odpoczynku, odprężenia.

Tydzień V PIECHOTĄ DO LATA
• rozwijanie logicznego myślenia;
• wskazywanie charakterystycznych cech lata;
• rozwijanie kompetencji językowych poprzez: rozwijanie słuchu, poprawne wymawianie wszystkich głosek i grup spółgłoskowych;
• kształtowanie pojęć matematycznych i języka matematycznego.