Grupa III Sówki

Liczba odwiedzających: 1349

Wychowawca grupy:

  • Mirosława Wardal
  • Aleksandra Rębecka
  • Anna Dąbrowska

Adres e-mail: sowki@przedszkolechotomow.pl

Zajęcia dodatkowe, dyżur z wychowawcą oraz programy realizowane w grupie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

TYDZIEŃ I: Święto dzieci
• Rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
• To ja
Podawanie informacji o sobie
- podawanie swojego imienia, nazwiska
- określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
- określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć.
Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości
- współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.
Poznawanie wartości moralnych
- doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi.
• doskonalenie umiejętności słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela
• dostrzeganie różnic w wyglądzie dwóch takich samych obrazków
• Poznawanie nazw innych krajów
• Zabaw przy piosence Majki Jeżowskiej „Dzieci świata”
• Zabawy integracyjne na placu zabaw z okazji dnia Dziecka.
• Jakie są moje prawa i obowiązki ? rozmowa na temat praw i obowiązków dzieci na podstawie własnych doświadczeń oraz wiersza Janusza Korczaka pt. Prawa dziecka. Poszerzanie słownika o pojęcia praw i obowiązków.
• Kolorowanki tematyczne – dzieci z różnych stron świata.
Doskonalenie umiejętności dokładnego kolorowania ,trzymanie się w wyznaczonych konturach.
• Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych

TYDZIEŃ II: Moje podwórko
• Nasze bezpieczeństwo na co dzień
• Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
• poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy
• rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny);
• jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców; zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
• bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
• Wycieczka autokarowa
• Dbamy o nasze zdrowie
Dbałość o higienę
• przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
• Ćwiczenia gimnastyczne
• Śpiewanie piosenek doskonalenie umiejętności wokalnych.
• Doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się.
• Wzbogacanie słownictwa czynnego.
• Podejmowanie prób liczenia, osłuchiwanie się z liczebnikami głównymi
• Rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej
• Rozwijanie kreatywności w trakcie tworzenia prac plastycznych
• Praca plastyczna „Grupa przyjaciół” wykonanie postaci dzieci z rolek papieru toaletowego.
• Obchody Dnia przyjaciela.

TYDZIEŃ III: Nadchodzą wakacje
• Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na omawiane tematy
• Oglądanie ilustracji różnymi regionami naszego kraju; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno
• Jesteśmy Polakami
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
• poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.
• Poznajemy przyrodę
• Lato - obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
• Nasz kontakt z techniką
• Środki transportu - poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
• Rozwiązywanie zagadek o środkach lokomocji.
• Próby rysowania auta.
• Utrwalanie wiedzy na temat dbania o przyrodę (nieniszczenie roślin)
• Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin.
• dostrzeganie różnic w budowie pojazdów lądowych, dostępnych w bezpośredniej obserwacji
• Wykonanie Wakacyjnego obrazka-rozwijanie sprawności manualnych.
• Ćwiczenia logopedyczne.
• Zabawy ortofoniczne
• Zabawa przy piosence M. Grechuty pt .Jadę pociągiem prawdziwym.
• Zagadki słuchowe :Co to za pojazd?
• Wysłuchanie wiersz J. Tuwima „Lokomotywa”
• Zapoznanie z pracą kolejarza.
• Praca plastyczna „Pociąg”

TYDZIEŃ IV: Bezpieczne wakacje
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się .
• Rozbudzanie zainteresowania środowiskiem naturalnym
• Rozwijanie sprawności fizycznej
• Śpiewanie piosenek o tematyce letniej
• Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć
• Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz
• Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej Muszka w bursztynie
• Oglądanie różnych muszelek oraz słuchanie piosenki pt. Bursztynek
• Słuchanie wiersza W. Badalskiej Wakacyjne rady
• Film edukacyjny dla dzieci –bezpiecznie w wodzie.
• Ćwiczenia klasyfikacyjne: wskazywanie wśród obrazków tych, które kojarzą się z morzem.
• Zabawa ze śpiewem „Płyną statki z bananami”
• Zabawa przy piosence „Pan kolejarz”
• Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej Na hali

TYDZIEŃ V: Lato
• Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem
• Nazywanie roślin leczniczych
• Doskonalenie umiejętności dobierania ubrania stosownie do pory roku i pogody
• Nazywanie zjawisk atmosferycznych
• Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami
• Uświadomienie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacja pogodowych
• Zapoznanie z kolorami tęczy
• Wdrażanie do świadomej obserwacji otaczającego nas świata
• Utrwalanie wiedzy na temat kolorów i barw
• Praca plastyczna „Malowanie kolorów lata”
• Wakacyjna pocztówka – zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek ,zachęcanie do ich wysyłania.