Projekt ,,Przyjazne przedszkole"

Liczba odwiedzających: 2101

INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”

o numerze RPMA.10.01.04-14-c500/19-00, realizowanym w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Poddziałania 10.1.4 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. trwa rekrutacja do Projektu.

W ramach projektu będą realizowane zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci.
Nauczyciele będą mogli podnosić kwalifikacje w zakresie terapii SI.
Szczegóły u Dyrektora Przedszkola.

Serdecznie Zapraszamy.

Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 30 września 2020 r.


Dokumenty dotyczące projektu:

Gmina Jabłonna realizuje projekt pn.: „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”

CEL GŁÓWNY:

do 30.06.2021 wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 11 dzieciom z niepełnosprawnością (4K, 7M) z Przedszkola Gminnego w Jabłonnie (3K, 5M) i Przedszkola Gminnego w Chotomowie (1K; 2M) udział w wychowaniurzedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 195 dzieci (85K, 110M) z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w w/w OWP, doskonalenie zawodowe 4 n-lek, doposażenie OWP w pomoce dydaktyczne
i infrastrukturę.

ZADANIA:
  1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z niepełnosprawności.
  2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
  3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
EFEKTY:
  1. liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 11.
  2. liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 195.
  3. liczba nauczycieli objętych wsparciem, w programie – 4.
GRUPY DOCELOWE:
  • 2 n-lki kontraktowe OWP Jabłonna,
  • 2 n-lki kontraktowe OWP Chotomów,
195 dzieci (85K, 110 M) w wieku przedszkolnym, w tym:
  • OWP JABŁONNA: 105 dzieci: 42 dziewczynek, 63 chłopców;
  • OWP CHOTOMÓW: 90 dzieci: 43 dziewczynek, 47 chłopców.

Wartość projektu: 334 655,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 247 955,00 PLN